Đại diện ngoài tố tụng 1. Luật sư đại diện cho Doanh nghiệp, Cơ quan, Tổ